Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн нь Монгол Улсын бүх шатны шүүхийн Эрүү, Иргэн ,Захиргааны хэргийн онцлох шийдвэрийг  энгийн, ойлгомжтойгоор хураангуйлж, мөн  гадаадын зарим шүүхийн шийдвэрийг орчуулан тогтмол нийтэлж байна.